Bentley

NL22-8071890

Bentley NL22-8071890 DNA certificeert is een zoon van  Nesa NL15-1230666 x Manu NL16-4784182.
Vader Nesa is vader van o.a.:
Akira 5e Nat. as-duif WHZB 2021
Quinlan 2e NPO Issoudun 2082 d.
Hedzer 3e NPO Sourdun 3375 d.
Niek 1e Duffel 2356 d.
Moeder Manu won o.a.
1e NPO Chateauroux S4  3647 d. ( 765 km ) snelste van sector 2/3/4 tegen 19.192 d.
1e NPO Bourges S4   5877 d.
1e Chateauroux 2566 d.
1e Bourges 2216 d.
1e Sens 1069 d.
4e Asse Zellik 736 d.
6e Laon 6371 d.
Moeder van o.a.:
Jan : 3e NPO Reims 3647 d.
Ruben:
10e NPO Sens 2  4995 d.
8e NPO Lorris 3455 d.
Grootmoeder van o.a.:
Manu Victoria 11e Finale OLR Victoria Falls
Jemina  6e NPO Lorris 3455 d.
De 857 van 2020 7e NPO Sourdun 5502 d.
Zus van Amadi 4e Nat. asduif Fond WHZB/BOTB.
Paco 2e Nat. Bourgers S4 5877 d. na Manu
Manu is een achterkleinkind Kleine Dirk


  

Stamkaart
NL22-8071890.pdf (941.81 KB)
Doffer
Keuringsrapport
Bouw
Middelgroot
Dikte
Normaal
Positie stuitbeentjes
Gesloten
Balans
In evenwicht
Rug
Sterk
Pennen breedte
Normaal
Pennen lengte
Normaal
Bepluiming
Dik gepluimd
Pluimen
Zeer zacht